تولیدات شنیداری مرکز موسیقی

آلبوم «سنگ و سبو» 
 
آلبوم «سربلندان»
 
آلبوم «ناسور»
 
آلبوم «عاشقانه»

آلبوم «نرگس فتان»
 
آلبوم «دوراهی»
 
آلبوم «خشت های اصالت»
 

 آلبوم«حتی به روزگاران»

آلبوم «بلبل نالان» 
 
آلبوم «لیپار»
 
آلبوم «آی بنیظ»
 
 آلبوم«رندانه»

آلبوم «این نیز بگذرد» 
 
آلبوم «خاتون»
 
آلبوم «آواز رود»

آلبوم «اعجاز» 

آلبوم «هنوزم سرپام» 
 
آلبوم «خط پا»
 
آلبوم «چهارفصل»

آلبوم «عارف شیدا»
 

آلبوم «دورها آوایی است» 

 آلبوم «هه و ناز»

آلبوم «خونین دلان»
 
 
آلبوم «ماه و ماهی»
 
آلبوم «گوهر افشان»

  آلبوم «گول هه نار» 
 
 آلبوم «حریر شبنم»

 آلبوم «از نیستان» 


 
 آلبوم «وداع»


 
 آلبوم «ردیف موسیقی ایرانی برای عود» 
 
       آلبوم «عطش و آتش»
 
 
 آلبوم «طرح نو»             

آلبوم «مسیحا» 
 
 آلبوم «سمفونی اورامان»